PETICE

Do petice na www.petice.com se vyplňuje pouze jméno, příjmení, město a e-mail. Případně komentář. V žádném případě se nevyplňujte telefonní číslo!

Petice proti záměru „Rozšíření technologie ve stávajícím areálu Energobloku Domoradice“

My níže podepsaní občané zásadně nesouhlasíme se záměrem firmy Carthamus a.s. “Rozšíření technologie ve stávajícím areálu Energobloku Domoradice“ o spalování odpadu a výrobku z něj s kapacitou 80 000 tun ročně.

Žádáme ministerstvo životního prostředí, aby udělilo záměru v řízení EIA nesouhlasné stanovisko.

Žádáme vedení a zastupitelstva všech záměrem dotčených územních samospráv, aby tento záměr zastavily na základě těchto důvodů:

1.     Posuzovaný záměr bude mít významný negativní vliv na životní prostředí, chráněná území v okolí. CHKO Blanský les, PP Cvičák, PR Vyšenské kopce, PP Výří vrch, PP Kalamandra.

2.     Neopodstatněnost záměru. Záměr naprosto neodpovídá trendům v oblasti odpadového hospodářství, které klade důraz na recyklaci a následné snižování množství spalovatelného odpadu pro energetické využití. Kapacity obdobných zařízení v jihočeském kraji nebude možné i bez tohoto záměru naplnit odpady vyprodukovanými zde.

3.     Záměr bude významným zdrojem zápachu

4.     Zkomplikuje se již v současné době neuspokojivá dopravní situace v oblasti z důvodu nevyužívání vlakové dopravy.

5.     Vyššího hluku ze stacionárních zdrojů a zvýšeného dopravní zatížení především těžkými nákladními auty

6.     Realizací záměru se zvýší množství vypouštěných emisí do ovzduší a dojde tím ke znečištění ovzduší. Významně bude ovlivněno klima.

7.     Jako vedlejší produkt vznikne částečně toxický odpad v množství 12 tisíc tun popela a 5,7 tisíc tun jedovatého popílku.

8.     Z důvodu ochrany zdraví, majetku a životního prostředí občanů, kteří budou tímto záměrem ovlivněni.

Ztotožňujeme se se všemi připomínkami a výtkami zaslanými subjekty ve vyjádřeních k oznámení adresovanými Ministerstvu životního prostředí

Tato elektronická petice je vytvořená za účelem podpory odporu proti záměru. Není peticí ve smyslu zákona. To ale neznamená, že nemá smysl takovou petici podepsat. Naopak! Hlavním cílem petice je upozornit na problém, který mají státní orgány řešit.

ve smyslu zákona adresovaná ministerstvu životního prostředí na Portálu občana

Podpisový arch

Pro ty, kteří nemají možnost podepsat petici přes výše uvedené odkazy, budou připraveny k fyzickému podpisu podpisové archy na Obecním úřadě v Přísečné každé úterý od 13.00 do 17.00 hodin. 

Obec Dolní Třebonín

Petici můžete podepsat také na Obecním úřadě v Dolním Třeboníně


Obec Chvalšiny

Petici můžete podepsat také na Obecním úřadě ve Chvalšinách