STOP  ZÁMĚRU FIRMY CARTHAMUS O ROZŠÍŘENÍ TECHNOLOGIE VE STÁVAJÍCÍM AREÁLU ENERGOBLOKU DOMORADICE 
o spalování odpadu a výrobku z něj s kapacitou 80 000 tun ročně.

Proč nemůžeme souhlasit se záměrem “Rozšíření technologie ve stávajícím areálu Energobloku Domoradice”

Posuzovaný záměr bude mít významný negativní vliv na životní prostředí, chráněná území v okolí. CHKO Blanský les, PP Cvičák, PR Vyšenské kopce, PP Výří vrch, PP Kalamandra. Záměr je neopodstatněný a naprosto neodpovídá trendům v oblasti odpadového hospodářství, které klade důraz na recyklaci a následné snižování množství spalovatelného odpadu pro energetické využití. Kapacity obdobných zařízení v jihočeském kraji nebude možné i bez tohoto záměru naplnit odpady vyprodukovanými zde. Záměr bude významným zdrojem zápachu. Zkomplikuje se již v současné době neuspokojivá dopravní situace v oblasti z důvodu nevyužívání vlakové dopravy. Z důvodu vyššího hluku ze stacionárních zdrojů a zvýšeného dopravní zatížení především těžkými nákladními auty. Realizací záměru se zvýší množství vypouštěných emisí do ovzduší a dojde tím ke znečištění ovzduší. Významně bude ovlivněno klima. Jako vedlejší produkt vznikne částečně toxický odpad v množství 12 tisíc tun popela a 5,7 tisíc tun jedovatého popílku. Z důvodu ochrany zdraví, majetku a životního prostředí občanů, kteří budou tímto záměrem ovlivněni.

Aktuálně

Nejnovější informace

Z médií

Články, videa, odkazy

Dokumenty

Veřejně publikované 

Zhodnocení záměru Mgr. Danou Kuchtovou  

na prezentaci záměru firmy Carthamus a. s. na zastupitelstvu Města Český Krumlov dne 19. října 2023

Reportáž "Zelená spalovnám" vysílaná 28. 1. 20024 na programu ČT 2 
"Podle plánu odpadového hospodářství bude po roce 2035 v Česku možné spalovat kolem 1.9 milionů tun komunálních odpadů ročně. Stávající spalovny a zařízení s uděleným souhlasným stanoviskem EIA již tento limit překračují. Jejich realizace podle kritiků může ohrozit naplňování recyklačních cílů, anebo si vyžádat dovoz odpadů ze zahraničí."


Kontaktujte nás